Fellow Katherine Tan pursues Executive MBA at the Wharton School